Khóa học Internet Marketing

bán hàng trực tuyến thành công

Tổng hợp các thẻ Meta cho SEO[p2]

Internet Marketing - Chào các bạn, đây là phần 2 của bài viết Tập hợp các thẻ Meta cho SEO mà bạn cần biết. Hôm nay, tôi xin giới thiệu các thẻ meta dành cho các mạng xã hội và công cụ để kiểm tra chúng:
the-meta-seo

3. Cuối cùng tôi xin tổng hợp các thẻ meta cho mạng xã hội.

Tối ưu thẻ meta cho các mạng xã hội được chia ra làm 3 mức độ từ đơn giản tới nâng cao. Tùy vào website và mục đích sử dụng mà bạn hãy chọn mức độ phù hợp cho mình.

3.1. Mức thấp nhất:

<!– Place this data between the <head> tags of your website –>
<title>Page Title. Maximum length 60-70 characters</title>
<meta name=”description” content=”Page description. No longer than 155 characters.” />
<!– Twitter Card data –>
<meta name=”twitter:card” value=”summary”>
<!– Open Graph data –>
<meta property=”og:title” content=”Title Here” />
<meta property=”og:type” content=”article” />
<meta property=”og:url” content=”http://www.example.com/” />
<meta property=”og:image” content=”http://example.com/image.jpg” />
<meta property=”og:description” content=”Description Here” />

3.2. Mức trung bình:


<!– Place this data between the <head> tags of your website –>
<title>Page Title. Maximum length 60-70 characters</title>
<meta name=”description” content=”Page description. No longer than 155 characters.” />
<!– Twitter Card data –>
<meta name=”twitter:card” content=”summary”>
<meta name=”twitter:site” content=”@publisher_handle”>
<meta name=”twitter:title” content=”Page Title”>
<meta name=”twitter:description” content=”Page description less than 200 characters”>
<meta name=”twitter:creator” content=”@author_handle”>
<– Twitter Summary card images must be at least 200x200px –>
<meta name=”twitter:image” content=”http://www.example.com/image.jpg”>
<!– Open Graph data –> <meta property=”og:title” content=”Title Here” />
<meta property=”og:type” content=”article” />
<meta property=”og:url” content=”http://www.example.com/” />
<meta property=”og:image” content=”http://example.com/image.jpg” />
<meta property=”og:description” content=”Description Here” />
<meta property=”og:site_name” content=”Site Name, i.e. Moz” />
<meta property=”fb:admins” content=”Facebook numeric ID” />

3.3. Mức độ cao nhất:


<!– Update your html tag to include the itemscope and itemtype attributes. –>
<html itemscope itemtype=”http://schema.org/Article”>
<!– Place this data between the <head> tags of your website –>
<title>Page Title. Maximum length 60-70 characters</title>
<meta name=”description” content=”Page description. No longer than 155 characters.” />
<!– Google Authorship and Publisher Markup –>
<link rel=”author” href=”https://plus.google.com/[Google+_Profile]/posts”/>
<link rel=”publisher” href=”https://plus.google.com/[Google+_Page_Profile]“/>
<!– Schema.org markup for Google+ –>
<meta itemprop=”name” content=”The Name or Title Here”>
<meta itemprop=”description” content=”This is the page description”>
<meta itemprop=”image” content=”http://www.example.com/image.jpg”>
<!– Twitter Card data –>
<meta name=”twitter:card” content=”summary_large_image”>
<meta name=”twitter:site” content=”@publisher_handle”>
<meta name=”twitter:title” content=”Page Title”>
<meta name=”twitter:description” content=”Page description less than 200 characters”>
<meta name=”twitter:creator” content=”@author_handle”>
<!– Twitter summary card with large image must be at least 280x150px –>
<meta name=”twitter:image:src” content=”http://www.example.com/image.html”>
<!– Open Graph data –>
<meta property=”og:title” content=”Title Here” />
<meta property=”og:type” content=”article” />
<meta property=”og:url” content=”http://www.example.com/” />
<meta property=”og:image” content=”http://example.com/image.jpg” />
<meta property=”og:description” content=”Description Here” />
<meta property=”og:site_name” content=”Site Name, i.e. Moz” />
<meta property=”article:published_time” content=”2013-09-17T05:59:00+01:00″ />
<meta property=”article:modified_time” content=”2013-09-16T19:08:47+01:00″ />
<meta property=”article:section” content=”Article Section” />
<meta property=”article:tag” content=”Article Tag” />
<meta property=”fb:admins” content=”Facebook numberic ID” />

4. Các công cụ kiểm tra
 
4.1. Kiểm tra Twitter

https://dev.twitter.com/docs/cards/validation/validator

4.2. Kiểm tra Facebook

https://dev.twitter.com/docs/cards/validation/validator

4.3. Kiểm tra Google

https://dev.twitter.com/docs/cards/validation/validator

4.4. Kiểm tra Pinterest

https://dev.twitter.com/docs/cards/validation/validator

Trên đây là toàn bộ các kiến thứ về thẻ meta cho website, chúc các bạn học SEO thành công.